GRATIS VERZENDING BOVEN €40 EN SHAKER BOVEN €60 | BETAAL OVER 30 DAGEN

Algemene voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden

Op het kopen bij Maximeslifestyle zijn algemene koopvoorwaarden van toepassing. Op alle teksten, bestellingen en overeenkomsten van Maximeslifestyle is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Koopvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘Maximeslifestyle’ of ‘www.maximeslifestyle.com Internet-Shop’: Maximeslifestyle ; klant: de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van Maximeslifestyle; ‘bevestiging’: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 2.
1.2 Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Maximeslifestyle. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Maximeslifestyle middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Maximeslifestyle worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Maximeslifestyle ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4 Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Maximeslifestyle zijn overeengekomen.
1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. Maximeslifestyle en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.6 Maximeslifestyle heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Maximeslifestyle website te wijzigen. 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Maximeslifestyle zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Maximeslifestyle behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst tussen Maximeslifestyle en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst op de website van Maximeslifestyle, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Maximeslifestyle; het door de klant vervolgens op ‘Afrekenen’ icoon klikken op de website van Maximeslifestyle; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van Maximeslifestyle op de ‘Bestelling voltooien’ icoon te klikken. 
2.3 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Maximeslifestyle gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Maximeslifestyle.
2.4 De administratie van Maximeslifestyle geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Maximeslifestyle verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Maximeslifestyle verrichte leveringen. Maximeslifestyle erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres of telefoonnummer van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het emailadres van Maximeslifestyle, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan. 

Artikel 3: Prijzen/tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle facturen zullen door de klant direct betaalt worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Maximeslifestyle gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Maximeslifestyle zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
3.4 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Maximeslifestyle het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Maximeslifestyle gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Maximeslifestyle te weigeren. 

Artikel 4: Levering/retourneren  

4.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats aan de landen die op de website van Maximeslifestyle staan.
4.2 De levertijd verschilt per land, zie hiervoor de pagina verzending & FAQ. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 De door Maximeslifestyle opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.
4.5 Maximeslifestyle behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
4.6 Wij vergoeden alle betalingen exclusief verzendkosten wanneer het bestelbedrag lager is dan €50, hiernaast zijn de retourkosten voor de koper. Wanneer vergoeden wij wel retourkosten? Zie hiervoor de pagina betaling en retourneren. Retourzendingen zijn voor eigen risico van de koper. Dit houdt in dat Maximeslifestyle niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gezonden artikelen. Je bent ook aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen in je bestelling, als gevolg van het gebruik van de artikelen dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Deze waardevermindering mogen wij in dat geval verrekenen met het terug te storten bedrag. Wij behouden het recht om te wachten met terugbetalen tot we de geretourneerde bestelling hebben ontvangen. 
4.7 Je hebt na de besteldatum 14 dagen bedenktermijn, binnen deze 14 dagen dienen de product(en) ook teruggestuurd te worden. Na de 14 dagen is het niet meer mogelijk om producten te retourneren. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Maximeslifestyle, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Maximeslifestyle zijn voldaan.

Artikel 6: Risico

6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Maximeslifestyle. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Maximeslifestyle kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Maximeslifestyle geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Maximeslifestyle garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Maximeslifestyle geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde. 

Artikel 8: Bestellingen/communicatie

8.1 Maximeslifestyle is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Maximeslifestyle, dan wel tussen Maximeslifestyle en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Maximeslifestyle.

Artikel 9: Afkoelingsperiode

9.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Maximeslifestyle te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
9.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk via e-mail aan Maximeslifestyle te melden. De klant dient het product – na overleg met Maximeslifestyle – te sturen naar een door Maximeslifestyle vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
9.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Maximeslifestyle ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Maximeslifestyle deze betalingen binnen dertig werkdagen nadat Maximeslifestyle het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
9.4 Maximeslifestyle behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Maximeslifestyle of de leverancier van het product) is beschadigd, zie de pagina betaling en retourneren onderaan de pagina voor alle eisen. 
9.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Maximeslifestyle schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Maximeslifestyle de klant hiervan schriftelijk via email of telefonisch in kennis stellen. Maximeslifestyle heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 

Artikel 10: Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Maximeslifestyle serieus in behandeling worden genomen.
10.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij Maximeslifestyle via de e-mail.
10.3 Maximeslifestyle zal binnen vijf werkdagen de klacht proberen op te lossen. Maximeslifestyle zal de klant hierover schriftelijk via e-mail berichten.

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
11.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Maximeslifestyle. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Maximeslifestyle. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Maximeslifestyle over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Maximeslifestyle. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn. 

Artikel 12: Overmacht

12.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Maximeslifestyle, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Maximeslifestyle kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Maximeslifestyle ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
12.2. Overmacht geeft Maximeslifestyle het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden. 

Artikel 13: Toepasselijke recht en geschillenregeling

13.1 Indien de klant aan Maximeslifestyle schriftelijk opgave doet van een adres, is Maximeslifestyle gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Maximeslifestyle een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2 Indien door Maximeslifestyle gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Maximeslifestyle deze Koopvoorwaarden soepel toepast.
13.3 Maximeslifestyle is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden. 

Artikel 14: Reviews

Het plaatsen van een review bij een product wordt door ons zeer gewaardeerd. Ons team zal je review eerst beoordelen. Je review wordt verwijderd bij:
- Zinnen in HOOFDLETTERS of andere afleidende zaken
- Vermelding van contactinformatie zoals telefoonnummers, adressen en URL's
- Vermelding van vluchtige informatie zoals prijzen en actualiteiten
- Gebruik van een andere taal dan het Nederlands
- Vermelding van andere (web)winkels
- Gebruik van kwetsende taal
- Aantoonbaar plagiaat
- Vermeldingen van medische claims 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maximeslifestyle.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Maximeslifestyle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Maximeslifestyle analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
- Maximeslifestyle volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
- Maximeslifestyle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Maximeslifestyle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Maximeslifestyle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Maximeslifestyle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Maximeslifestyle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Maximeslifestyle gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Maximeslifestyle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maximeslifestyle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@maximeslifestyle.com.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Maximeslifestyle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maximeslifestyle.com.

COPYRIGHT

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Maximeslifestyle. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maximeslifestyle. Wanneer dit toch gedaan wordt is Maximeslifestyle gerechtigd om verdere juridische stappen te ondernemen.

ALGEMENE INFO

Maximeslifestyle, gevestigd in Krimpen aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.maximeslifestyle.com
Dokter WM Blomsingel 25
Krimpen aan den IJssel

KVK: 77832000
BTW-nummer: NL003245355B33

AANBOD

Alléén producten die echte waarde toevoegen

MADE IN HOLLAND

Onze voedingssupplementen worden geproduceerd op eigen bodem

ONDERSTEUNING

Wij staan klaar voor al je vragen!